Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

Перемишлянський міський голова

 

                                        Зозуля Олександр Зіновійович -

                                     Перемишлянськмй міський голова

              Обраний міським головою у  2011 році.      У 2015році обраний повторно міським головою.

У 2020 році обраний повторно.

 

                                Повноваження міського голови м. Перемишлян

І. Загальні положення

1.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Перемишляни та відноситься до категорії  посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

1.3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях ради та її  виконавчого комітету.

1.4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

1.5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

1.6. Під час здійснення наданих повноважень, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним -  перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.7. Міський голова  в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

ІІ.Повноваження та посадові  обов`язки міського голови

          2.1. Забезпечує в межах наданих законом повноважень органам місцевого самоврядування, виконавчої влади на території Перемишлянської міської ради, дотримання Конституції та Законів України,  виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.2. Організує в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу міської ради та її виконавчого комітету.

2.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

2.4.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконкому міської ради.

2.5.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету та органів ради.

2.6.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях міської ради.

2.7.Забезпечує підготовку та розгляд проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її  повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіт про їх виконання.

          2.8.Планує роботу ради та виконкому. 

          2.9.Призначає на посади та звільняє працівників міської ради. 2.10.Приймає рішення за поданням:

- про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

- про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.

2.11.Забезпечує виконання рішень міського референдуму, міської ради та виконавчого комітету. 

2.12. Є розпорядником бюджетних коштів ради.

     2.13.Здійснює керівництво апаратом ради, виконавчим комітетом.

     2.14.Накладає резолюцію на всіх вхідних документах (зверненнях), які надходять в раду.

     2.15.Має право першого підпису на касових та банківських документах. 

2.16.Звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

2.17.Укладає від імені територіальної громади, міської ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.

2.18.Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території ради дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

     2.19.Розглядає заяви та звернення громадян та несе відповідальність за їх зміст та термін розгляду.

2.20.Видає розпорядження в межах своїх повноважень. 

2.21.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

2.22.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;

 

ІІІ. Права міського голови

Міський голова  має право;

3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе.

3.2.На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3.На соціальний і правовий захист.

3.4.Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових повноважень.

3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри  щодо нього.

3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

IV. Міський голова повинен знати:

Міський голова  повинен знати:

4.1.Загальнотеоретичні основи управлінської  діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для здійснення професійного керування у сфері місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, бездоганного виконання своїх службових обов’язків;

4.2.Закони та нормативні акти України, які стосуються розвитку місцевого господарства та роботи місцевих органів влади;

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної на гуманітарної політики, які мають місце в його територіальній громаді;

4.4.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад (регіону) в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.5.Загальні теоретичні та правові засади здійснення управління містом;

4.6.Розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

4.7.Етику та культуру ділового та політичного спілкування;

4.8.Функції регіону в галузі управління фінансами та бюджетом;

4.9.Організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування;

4.10.Проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

4.11.Основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;

4.12.Основи кадрової політики;

4.13.Механізми прийняти управлінських рівень;

4.14.Основи організаційно-правової роботи;

4.15.Основи службового діловодства; 

4.16.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

V. Відповідальність міського голови.

        5.1.Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.2.Міський голова  несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та іншого чинного законодавства України.