Попередня версія сайту та архів данних

 

Приймальна тел/факс (263) 2-16-34

e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua

Секретар Перемишлянської міської ради Щерба Степанія Євгенівна

                                                                ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

І. Загальні положення

 

1.1.Секретар міської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2.Секретар міської ради обирається міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

1.3.Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.

1.4.Секретар міської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету міської ради.

1.5.Повноваження секретаря міської ради  можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

          1.6.Секретар міської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконкому Перемишлянської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цією посадовою інструкцією.

 

 

ІІ.Повноваження та посадові  обов`язки секретаря міської ради

 

2.1.Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і (здійснює контроль за доведенням до відома населення) доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

2.2.Веде засідання ради та її виконавчого комітету та підписує їх рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.3.Зійснює  повноваження  міського  голови  у  випадку, передбаченому ч.1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», під час  перебування  у  відпустках,  тимчасової  непрацездатності, курсах  підвищення  кваліфікації, у разі дострокового припинення повноважень міського голови, його смерті.

2.4.Організовує підготовку сесії та засідань виконкому міської ради, питання що вносяться на їх розгляд.

2.5.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради та виконавчого комітету ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

2.6.Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

2.7.Організує за  дорученням  ради відповідно  до законодавства здійснення  заходів, пов’язаних з  підготовкою і  проведенням  референдумів та  виборів  до  органів державної  влади і  місцевого  самоврядування.

2.8.Забезпечує зберігання в  міській  раді  офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

2.10.Веде особові справи працівників міської ради. 

2.11.Складає статистичні звіти для управління статистики.

2.12.Складає звіти для державної адміністрації та районної ради на виконання делегованих повноважень.

2.13.За дорученням Перемишлянського міського голови розглядає заяви та звернення громадян та несе відповідальність за їх зміст та термін розгляду.

          2.14.Складає номенклатуру справ міської ради та виконавчого комітету.

2.15.Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з усіх питань, які входять до компетенції міської ради  та їх органів.

          2.16.Веде Протоколи засідань сесії та виконкому.

          2.16.Видає довідки, характеристики мешканцям міста.

2.17.Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

          

 

ІІІ. Права секретаря  міської ради

 

         Секретар міської ради має право;

3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе.

3.2.На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3.На соціальний і правовий захист;

3.4.Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри  щодо нього;

3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

IV. Секретар  повинен знати:

 

Секретар міської ради повинен знати:

4.1.Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики.

4.4.Етику та культуру ділового і політичного спілкування.

4.5.Загальні теоретичні і правові засади здійснення управління містом.

4.6.Розподіл сфер діяльності в процесі управління містом.

4.7.Форми і методи роботи органів місцевого самоврядування.

4.8.Основи організаційно-правової роботи.

4.9.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів.

4.10.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки. 

4.11.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

V. Відповідальність секретаря міської ради

 

5.1.Секретар міської ради несе відповідальність за  не виконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та іншого чинного законодавства України.